Apie mus

Anykščių kultūros cen­tras – tai ben­druomenės kultūrinių por­eikių mod­eli­uo­to­jas, telkiantis ben­dram kūry­bos ir buvimo kartu dži­augsmui. Čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai.

Šian­dien kultūros cen­tre dirba 20 mėgėjų meno kolek­tyvų, kuri­u­ose buri­asi apie 400 dalyvių bei 10 įvairių pomėgių klubų, vieni­jančių virš 200 dalyvių. Kiekvien­ais metais kultūros cen­tre suren­giama virš 200 įvairių kultūrinių, edukacinių, soci­akultūrinių, etnokultūros, pro­fe­sion­alaus meno, val­sty­binių švenčių pam­inėjimo ir kitų renginių.

Jau esame ir toliau siek­sime būti koky­biška, neat­sie­jama miesto įvaizdžio dal­imi. Atvira ir žinoma vieta Anykščių krašto ben­druomenei ir miesto sveči­ams, kur nuo­lat orga­nizuo­jami meno renginiai bei pro­jektų pris­taty­mai, sudaro­mos sąly­gos kas­di­eniam ben­druomenės narių meninės savi­raiškos ugdy­mui ir lavin­imui, moky­mosi visą gyven­imą prin­cipų įgyven­din­imui, kūry­binei edukaci­jai.

Kultūros cen­tro direk­torė Dijana Petrokaitė

 


Iš istori­jos

Anykščių kultūros namai savo veiklą pradėjo 1948 m. Pir­ma­sis kultūros namų direk­to­rius buvo Juozas Skadas. Tais metais kultūros namu­ose dirbo 3 dar­buo­to­jai, kurie pradėjo orga­nizuoti įvair­ius kultūrinius renginius Anykščiuose.

Nuo 1950 m. kultūros namai pavad­inti Anykščių rajonini­ais kultūros namais.

Nuo 1955 m. rajone pradedamos orga­nizuoti rajon­inės dainų šventės.

1960 m. rajoninių kultūros namų dramos kolek­tyvui suteikia­mas liaud­ies kolek­tyvo vardas.

1965 m. kultūros namu­ose veikė 10 meno mėgėjų kolek­tyvų. 1965 m. rajono meno mėgė­jai daly­vavo respub­lik­inėje dainų šventėje.

1973 metais įsteigti rajono zoniniai kultūros namai. Tais metais rajono tin­klą sudarė 6 zoniniai kultūros namai ir 33 kaimo kultūros namai.

1976 metų pavasarį Anykščių miesto cen­trą Šven­to­sios upės kaimynys­tėje papuošė nau­jas, tuo metu tiesiog įspūdin­gas pas­tatas – Kultūros rūmai (2004 metais per­vad­in­tas Kultūros cen­tru).
Nau­ju­ose rūmu­ose sparčiai ėmė plėstis kultūros vyks­mas, išaugo kelios meno mylė­tojų kar­tos, tūk­stanči­ais pradėti skaiči­uoti renginiai ir šven­tės. Kultūros cen­tras tapo Anykščių ben­druomenės traukos vieta, atsparia poli­tikos skersvė­jams ir ekono­miniam nesta­bilu­mui, pro­fe­sion­alųjį ir mėgėjų meną puoselė­jančia, tradicinę kultūrą saugančia ir nau­jas kultūrines tradi­ci­jas ugdančia insti­tu­cija.

Per šiuos kultūros cen­tro gyvav­imo metus direk­to­ri­ais dirbo Balys Mel­daikis, Riman­tas Budavičius, Sta­sys Aglin­skas, Angelė Puikienė. Nuo 1994 metų pabai­gos kultūros cen­trui vadovauja Dijana Petrokaitė.


Pagrin­di­nis kultūros cen­tro ir jo skyrių uždavinys – tenk­inti ir ugdyti vietos ben­druomenės kultūrinius por­eik­ius, laid­uoti etninės kultūros per­i­ma­mumą, sudaryti sąly­gas mėgėjų meno kūry­bos raiškai ir įvairovei skleis­tis, ben­druomenės social­inės kultūros veik­los plė­trai, pro­fe­sion­alaus meno sklaidai.
Būtent čia buri­asi meninio ugdymo, ben­druomenės sutelk­tumo bei ankstyvo­sios pre­ven­ci­jos ir social­inės atskir­ties mažin­imo nuosek­lių ir ilgalaikių pro­gramų kūrė­jai ir rengė­jai. Šiuo metu Anykščių kultūros cen­tre meninę savi­raišką ugdo ir lav­ina virš 500 anykštėnų, kurie įsi­jungė į 21 mėgėjų meno kolek­tyvų veiklą. Kas­met suren­giama keli šim­tai renginių, švenčių, kon­cer­tinių išvykų.
Švenčių turime gražių ir daug. Tai tradicinė kapelų šventė „Gaida“, Aukš­taiti­jos sportinių šokių fes­ti­valis „Anykščių pavasaris“, Jurginių šventė „Bunda žemė – ir mes su ja“, respub­lik­inė žirgų sporto ir tradicinės kultūros šventė „Bėk bėk, žirgeli“, S. Dari­aus ir S. Girėno skry­džio per Atlantą atmin­imo nak­tis, tris siau­tulin­gas dienas ir nak­tis besitęsianti Anykščių miesto šventė, apskri­ties romansų fes­ti­valis „Aukš­taiti­jos žie­dy­nai“, pro­fe­sion­alaus meno renginių cik­lai „Muzika mano mies­tui“, Senųjų metų palydų vakarai.
Kuri­ame nau­jus ir tęsi­ame pasitvirt­i­nu­sius pro­jek­tus: kaimo ben­druomenių ir glo­bos įstaigų kultūrinio aptar­nav­imo pro­gramą, Improvizacijų vakarų pro­gramą, apskri­ties jau­nimo grupių forumą „Rūsių muzikan­tai“, Val­sty­binių švenčių pro­gramą, Utenos apskri­ties kultūros rėmėjų šventę „Gyve­name, kol laim­ina ranka…“ ir kt.
Dėkingi už kultūrinį ben­dradar­biav­imą Anykščių A. Baranausko ir A. Vien­uo­lio – Žukausko memo­ri­aliniam muziejui, Viešą­jai bib­liotekai, Muzikos, Kūry­bos ir dailės, Antano Baranausko mokyk­loms, Antano Vien­uo­lio ir Jono Bil­iūno gim­naz­ijų ben­druomenėms, Pasaulio anykštėnų ben­dri­jai ir kit­oms kūry­binėms orga­ni­zaci­joms.