Kontaktai

Anykščių kultūros cen­tras. Savi­valdy­bės biudžet­inė įstaiga. Duomenys kau­pi­ami ir saugomi Juri­dinių asmenų

reg­istre, kodas 190078494.
A. Baranausko a. 2, LT 29132 Anykščiai
El. paš­tas akrumai@gmail.com
www.anyksciukc.lt
Tel./faks. +370 381 520-96

Direk­torė Dijana Petrokaitė +370 381 5-20-96; +370 687 16221
Direktorės pavaduotoja Vilma Paulauskaitė +370 381 5-20-96; +370 652 51390
Direktorės pavaduo­to­jas ūkio reikalams Edmondas Dyburis +370 381 5-22-39; +370 606 01392
Vyr. buhal­terė Romutė Bulo­tienė +370 381 5-17-84; +370 611 90929
Per­son­alo vadybininkė Laimutė Kli­uce­vičienė +370 381 5-22-39; +370 614 43483
Garso režisierius Stasys Šniaukštas +370 683 64443
Garso režisierius Andrius Falkauskas +370 671 09 218
Šviesos režisierius

Koncertų ( spektaklių) organizatorė

Alis Araminas

Viktorija Kavaliauskienė

+370 381 5-22-39  +370 67680 202

+370 381 5-22-39

Mėgėjų meno kolek­tyvų vadovai
Etno­grafė Regina Stum­burienė +370 381 5-20-96;
+370-600 94459
Chore­ografė Jūratė Uselienė +370-682 39802
Chore­ografė Jūratė Šimkienė +370-676 17385
Chore­ografė Irma Baukytė +370-680 86580
Baletmeisteris  Žymantas Kučikas  +370 699 13833
Instrumentalistas Kęs­tutis Grigaliūnas +370-657 49789
Chormeisterė Rūta Aglin­skienė +370-610 65186
Chormeisteris Rimvy­das Griauzdė +370-682 17201
Teatro režisierius Jonas Buzil­i­auskas +370-601 20302
Chormeisterė Jur­gita Baldauskienė +370-619 85726

 

Anykščių kultūros centro skyrių darbuotojų telefonai

 

Eil.

Nr.

Kultūros namų pavadinimas Darbuotojai Telefono numeris
1 Kavarsko skyrius Aušra Blažienė

Leda Kazokienė

Daiva  Bakšienė

8-600-81627

8-616-89277

8-672-27595

2 Troškūnų skyrius Jolanta Pupkienė

 

8-627-66848

 

3 Kurklių skyrius Giedrė  Steponėnienė

 

8-381-49231

8-676-58138

4 Svėdasų skyrius Rožytė Lapienienė

Vilius Lapienis

8-612-36474

8-699-40932

5 Debeikių skyrius Esmeralda Juodelienė

 

8-381-51623

8-676-92901

6 Viešintų skyrius Lgita Karvelienė

 

Robertas Raišelis

8-624-34421

8-611-61793

8-615-48548

7 Traupio skyrius Janina Čerkauskienė

Janina Savickienė

8-650-50359

8-686-55497

8 Ažuožerių skyrius Alvyra Simanonienė 8-688-40544
9 Skiemonių skyrius Audronė Baškauskienė

Gintautas Eimanavičius

Regina Strolienė

8-612-78964

8-612-20936

8-687-13174

10 Mačionių skyrius Aldona Kvaselienė 8-684-74799
11 Leliūnų skyrius Vita Miškeliūnienė

 

Irena Kuliavienė

 

8-620-51667

8-601-09094

8-620-89401

8-381-59088

12 Andrioniškio skyrius Daiva Kruopienė

Vytautas Žiukas

8-612-73603

8-622-24783

13 Burbiškio skyrius Daiva Širvinskienė 8-618-08853
14 Vaitkūnų skyrius Aldona Bagdonienė 8 -620-45339